Moss Lufthavn sikret drift

Norwegian Air Shuttle Boeing 737-300
Moss Lufthavn Rygge (MLR) eies av Forsvaret, og drives av Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) etter at Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL), med basis i en inngått samarbeidsavtale med RSL, i 2004 søkte og fikk tildelt konsesjon for sivil flyplass. Konsesjonsvilkårene innebar blant annet et passasjertak på 774.000 passasjerer. Luftfartstilsynet vedtok så i 2007 at åpningstidene skal være kl 07.00 – 23.00 alle dager.


Etter at RSL hadde forhandlet med flyselskap om etablering av ruter, ble det ganske tidlig klart at åpningstidene var begrensende. Norwegian satset stort på Rygge, men gjorde det samtidig klart at åpningstidene måtte utvides med 30 minutter morgen og kveld, fra klokken 06.30 til 23.30. Begrunnelsen for dette er at for å kunne ha et godt rutetilbud morgen og kveld, må flyplassen kunne fungere som base for flyene. Med stengning klokken 23 vil flyene måtte ta en ekstra flyvning etter siste landing på Rygge, og tilsvarende tur om morgenen, før Rygge kunne betjenes. De øvrige flyplassene på Østlandet, Gardermoen og Torp, har åpningstid 06.30 til 23.30.

Luftfartstilsynets vedtak ble derfor påklaget, men uten positivt resultat. Hensynet til støy sto i fokus. Vedtaket ble så endelig klaget inn for Samferdselsdepartementet.

I mellomtiden har det vært stort lokalt politisk engasjement, både på fylkes- og kommuneplan. Tunge delegasjoner har vært sendt til Oslo for å snakke Navarsete til rette. Opprop og kampanjer har vært drevet lokalt og på nettet. Det ble truet med å bringe saken inn for ESA, EFTAs overvåkingorgan for EØS-avtalen, ut fra forskjellsbehandling. Det har vært laget nye støyberegninger hos SINTEF, beregninger som viser at uansett hvordan man snur og vender på det, blir bidraget fra de relativt få militære flyvningene alltid meget sterkt utslagsgivende for støybelastningene. Etter at flyplassen åpnet og noen sivile fly har tatt av og landet på torsdager, viser det seg at folk i området knapt har lagt merke til dem i forhold til at de stadig godt kan høre de militære flyene. Forskjellen i støy fra et sivilt fly er i regelen bare brøkdelen av et militært. Dessuten er det trafikken på motorveien E6 folk hører best. Faktisk drukner støyen fra de sivile flyene lett i E6-støyen. Ref. fra Gjengangeren. Ref. fra Fredriksstad Blad.

Statens ulike roller

Staten har hatt ulike roller og hatter i saken om Rygge. Staten har interesser i OSL Gardermoen, ved at overskuddet der bidrar til å opprettholde driften ved mange mindre flyplasser rundt i landet. Avinor AS er eid av staten. Luftfartstilsynet er staten. Samferdselsdepartementet er ankeinstans og politisk ansvarlig. Staten er samtidig også Forsvaret, som eier Rygge Flyplass.

Både ut fra prinsippet om likebehandling og ut fra hensynet til næring og utvikling i Østfold, var det nok denne gangen umulig for departementet og Navarsete å “lande” på en annen konklusjon enn:

De sakspapirene departementet har hatt tilgang til viser at det både i Østfold
fylkeskommune og de berørte kommunene har vært flertall for å fastsette åpningstiden
til 06.30 – 23.30. Saken har en så klar lokalpolitisk betydning at departementet mener
dette bør tillegges vesentlig vekt, og at det bør foreligge klare motargumenter dersom
en ønsker å avslå klagen.
Støy kan være et slikt argument. Uansett hvor man bor har man et visst vern mot
støyende nyetableringer. Konsekvensen av dette er samtidig at det ikke er avgjørende
selv om det skulle være riktig at et stort flertall av innbyggerne i Østfold ønsker
åpningstid fra 06.30 – 23.30.
De støykonsekvensene som fremgår av SINTEFs rapport fra desember 2007 er etter
departementets syn ikke så vesentlige at de utgjør et avgjørende hinder for å fastsette
åpningstiden til 06.30 – 23.30. Det legges da vekt på at den arealmessige utvidelsen av
de rød og gul sone er begrensete. Videre er støysoneberegningene delvis basert på en
trafikk som er høyere enn det som antas å være forenlig med trafikktaket i
konsesjonen. Endelig legges det en viss vekt på at Luftfartstilsynet vil fastsette krav om
at flygningene skal gjennomføres på en måte som begrenser støyulempene.
Ved avveiningen legges det også vesentlig vekt på at åpningstid fra 06.30 – 23.30 kan
bidra til å sikre driften av MLR, og dermed skape et rutetilbud som bidrar til
sysselsetting og verdiskapning både for foretak og enkeltpersoner i Østfoldregionen.
Samferdselsdepartementet konkluderer etter dette med at klagen gis medhold.

Gledesutbrudd og lettelse

Det ble rapportert om stor lettelse, tilløp til jubel og brede smil over hele Østfold fredag, spesielt på Østfoldkonferansen, som pågikk i Sarpsborg siste uka.

  • Norwegian svarte med straks å love to nye utenlandsruter fra mars
  • Widerøe annonserte ruter til København Kastrup, der det som kjent er svært mange muligheter til andre destinasjoner og gjennomgående billetter med SAS videre
  • Nystartede FlyDirect i Råde planlegger ruter til Stockholm, Malmö og Amsterdam

Norwegian har uttalt at de sparer cirka en million liter flydrivstoff i året ved å flytte enkelte ruter til Rygge. Ellers har det vært forsøkt beregnet hvor mye bensin de reisende fra Follo, Østfold og kanskje Bohuslän kan spare ved å reise fra Rygge fremfor Gardermoen eller Landvetter.

Klart for offisiell åpning

Norwegian starter opp flyvingene fra Rygge 14. februar og først fra da blir det full drift på flyplassen, som til nå har vært drevet i “prøvedrift”. Det blir også dato for offisiell åpning. Av nettopp samferdselsminister Navarsete. Et samlet Østfold kan da ønske henne hjertelig velkommen.

Foto: Norwegian Air Shuttle Boeing 737-300. Fra Wikimedia Commons

Også publisert på iNorden