Fredrikstabrua

Fredrikstad mot 2020

FredrikstabruaPå tross av at Fredriksstad Blad forsøker skape tvil om saken: Det er ingen tvil om at Fredrikstad Høyre satser på kunnskap i skolen. De virkemidler partiet vil bruke for å nå målet er:

 1. Fredrikstad Høyre vil satse enda mer på øke lærernes kompetanse. Vi vil øke ressursene til etter- og videreutdanning av lærere.
 2. Styrke opplæringen av minoritetsspråklige gjennom etterutdanning av lærere med norsk som andrespråk.
 3. Utarbeide rutiner og innføre systemer som gjør at elever med lærevansker fanges opp og får hjelp tidligere i opplæringsløpet. På sikt skal ingen elever med lærevansker skrives ut av grunnskole i Fredrikstad uten at deres lærevansker er kartlagt og dokumentert.
 4. Videreføre det gode trepartsamarbeidet som er innledet gjennom dialogkonferansene der skoleeier, ansatte/tillitsvalgte og foresatte er støttespillere.
 5. Ungt entreprenørskap skal utvides og etableres som en del av Fredrikstad skolen. Erfaringer viser at elevene har et stort læringsutbytte av ungt entreprenørskap og at mange av de som er med i denne typen opplegg starter egne bedrifter senere.
 6. Styrke ordningen med leksehjelp. Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner som tilbyr hjelp og støtte etter skoletid for elevene skal utvides.
 7. Styrke rådgivingstjenesten som binder grunnskole og videregående skole sammen.
 8. Rektors rolle som skoleleder skal styrkes. Skolelederutdanning må prioriteres som et ledd i skolens kvalitetsutvikling.
 9. Barn med nedsatt funksjonsevne skal få et helhetlig skoletilbud med SFO.
 10. Høyre vil øke inntaket av lærlinger i Fredrikstad kommune.
 11. Talenter må anerkjennes og gis hjelp til fordypning. Starte forsøk med ordninger, som ivaretar de med spesielle anlegg innen realfag og språk, for å følge opp kunnskapsløftet.
 12. Fredrikstad Høyre skal arbeide for å gi et tilbud om sommerskole i perioden.


Ikke bare er grunnskolen viktig, men også videregående skole og høyskolen. Det må være uhyre viktig, som ordførerkandidat Peter Kuran kaller sin viktigste enkeltsak, er å styrke Fredrikstad som en god studentby. I Fredrikstad, som i hele landet, lever vi først og fremst av vår kompetanse. Opplever studentene byen som en god by å studere i, en inspirerende og pulserende by, en by som verdsetter deres studier og deres utdannelse, vil de ønske å slå seg ned og bidra til å styrke arbeids- og næringslivet i byen. Dette blir det igjen penger av i kommunekassen. En kommune kan ikke bare fordele hva som kommer inn av skatter og andre inntekter, men aktivt bidra til faktiske inntekter for byen. Skattene er i seg selv ikke inntekter. Først når bedriftene gjør det godt, gir overskudd og betaler sine ansatte godt, vil det komme faktiske inntekter til byen. En del av disse inntektene vil komme kommunekassen til gode gjennom skatter, helt uten å øke skattene (i betydningen skattesatsene).

Byen kulturliv, uteliv, et godt miljø og friluftsmuligheter, gode kommunikasjoner, god skole, kvalitetsmessig god omsorg og offentlige tjenester, en ren, pen og trivelig by er faktorer som også bidrar til beholde og tiltrekke seg folk som vil bo og arbeide i byen vår. Vi må aldri tape av syne hvor viktig det er å skape en god by, for å skape verdier, for så å trygge den velferden vi vil ha. Uten øket verdiskapning ingen bedre budsjettbalanse. Vi må aldri komme dit at vi taper verdiskapningen av syne for å skaffe mest mulig penger til forøvrig også gode formål, fordi det på sikt gir mindre penger til kasse og de samme gode formål.

Så man må altså starte med de minste og det grunnleggende, skole og utdanning. Uten god skole og god utdanning, ingen god fremtid, verken for vår by eller for landet som helhet.

La oss skape et norsk San Francisco, en by som forbindes med åpenhet, vidsyn, liberale holdninger, maksimal frihet for innbyggerne, med vekt på utdanning fra barnhage til høyskole. Fredrikstad har også, i likhet med San Francisco, en nærhet til havet med store muligheter for friluftsliv og sport av alle slag. Vi må stadig arbeide for å legge enda bedre til rette for å benytte disse mulighetene. Nye generasjoner mennesker legger stadig mer vekt på sin fritid og de muligheter nærområdet gir for dette. Dessuten øker stadig det levende kulturlivet sin betydning for hvor folk velger å bosette seg.

Til sist har vi infrastruktur, spesielt kommunikasjoner. Her er det enorme utfordringer i Fredrikstad. Byen kan ikke overleve som et godt sted å bo og arbeide uten betydelig bedre kommunikasjoner, både internt i byen, mot nabobyene og mot storbyene. Det betyr full satsning på utbedret jernbane med dobbelt spor, fjerning av flaskehalser på veinettet, ny bru over Glomma, bedre fremkommelighet for bussen, øket standard på busstoppene, bedre informasjon om avgangene på alle busstopper, bedret fremkommelighet for sykkel og gående, lettere å kombinere ulike transportformer. Det betyr også full trøkk på å få bygget en ny kollektivterminal på Grønli, som sentral for alle kommunikasjonsformer. Det må skaffes penger til dette, og om det må bety trafikantbetaling, så får det så bli, inntil vi får en bedre samferdselspolitikk fra sentralt hold. Fredrikstad kan ikke utholde dagens transportsituasjon helt til 2020. Vi må starte nå, og få alvorlig fart på planene som allerede finnes.

Mitt parti har lenge vært Høyre, fordi Høyre tar disse utfordringene på alvor og har forståelse for hva som bærer og utvikler samfunnet og vår velferd. Der mange bare tenker fordele, tenker Høyre både skape og fordele. Intet parti vil bedre ta Fredrikstads utfordringer enn Høyre.


Publisert

i

, , ,

av