110

E18-VestfoldI sommer økte Vegvesenet fartsgrensen på noen nøye utvalgte motorveistrekninger fra 100 til 110 km/t. For meg betydde det at når jeg holdt ca 110 mellom Årum og Svinesund kjørte jeg helt lovlig. Enda oftere kjører jeg E6 Årum-Oslo. Nå kan jeg også holde 110 fra Solli til Moss Syd helt lovlig. Om litt også på strekingen Moss-Ås, som har like glimrende standard.

Disse endringene, utgått fra samferdselsministeren, er 110% positive. Helt trygg fart, ut fra forholdene, er herved «avkriminalisert».

Trygg Trafikk er skeptisk, som vanlig. Poenget deres er at høyere fart gir mer alvorlige ulykker. Det er helt riktig. Men farten øker i gjennomsnitt kun 3-4 km/t, etter hva jeg kan se av undersøkelser. Men hovedpoenget er at med et slikt argument vil man måtte redusert fartsgrensen ned mot null for å unngå alvorlige ulykker. Når det er uaktuelt å forby all veitrafikk må man altså ikke bare argumentere slik, men finne fornuftige fartsgrenser som avveier hensynet til ulykkesrisiko og alvorlighet kontra nytte i form av økt fremkommelighet, tidsbruk og respekten for fartsgrense generelt. Da kommer man fort til at de beste motorveistrekningene fint tåler 110 km/t som fartsgrense. 110 km/ gir ikke øket alvorlighet av ulykkene der mer enn 80 i forhold til 70 eller 60 på andre 7 meter brede landeveier uten midtdeler. Så hvis Trygg Trafikk er opptatt av ulykkenes frekvens og alvorlighet er det kanskje andre forhold som bør ha fokus enn akkurat denne 110-grensen på de beste motorveiene.

I morgen kjører jeg E6 Solli-Moss, gjennom Råde og Rygge, og skal holde 110, uten å være lovbryter. Herlig. Og takk til fornuften hos vår samferdselsminister.

Gratulerer Vestfold

I morges åpnet endelig ombygget E18 mellom Tønsberg og Sandefjord (Gulli-Langåker).

Parti fra E18-Vestfold
Foto: Jarle Foss, Statens Vegvesen
  • 25 km
  • Utvidet fra 2 til 4 felt (enkelte strekninger hadde riktignok 3 felt før)
  • Nye kryss med lange ramper og god kapasitet
  • 26 meter total veibredde
  • Nye miljøtunneler og bedre støyskjerming
  • Gang- og sykkelvei langs parallellveien (fv 256 Raveien)
  • Kostet ca 3,3 milliarder 2014-kroner

Fortsett å lese Gratulerer Vestfold

Fuglefluktlinjen gjennom 150 år

Fehmarn-bridgeFuglefluktlinjen er betegnelsen på transportkorridoren, for vei og jernbane, mellom København og Hamburg (generelt mellom Skandinava og det europeiske kontinent) over Østersjøen. Korridoren er den korteste, strake og nærmest en luftlinje, en linje fugler ville bruke, derav navnet.

På 1860-tallet var jernbaner fremtidens fantastiske fremkomstmiddel, og nye jernbaner ble anlagt over hele Europa. Naturlig derfor at den dansk-tyske ingeniøren Gustav Kröhnke, allerede i 1863 foreslo, overfor kongen av Danmark, en direkte jernbaneforbindelse mellom det nordlige Tyskland og Danmark over Østersjøen via øyene Fehmarn og Lolland. Kröhnke var født i hertugdømmet Holstein, som den gang tilhørte kongeriket Danmark. I 1864 utbrøt en krig hvor Preussen erobret Schleswig og Holstein fra Danmark. Kröhnkes planer strandet, og ble ikke helt glemt, men det skulle ta svært mange år før de ble tatt frem igjen.

Fortsett å lese Fuglefluktlinjen gjennom 150 år

Skillet mellom liv og død

Den 17. juli 2006 skjedde en trafikal katastrofe på E39 som forandret livet på det mest brutale for en liten familie med to voksne og tre barn. Begge foreldrene og ett av barna omkom i katastrofen, og ett barn ble hardt skadet. I dag sitter 2 barn uten mor eller far, og uten sin lillesøster.

Nesten halvparten (35-40%) av dødsulykkkene på norske veier er frontkollisjoner. De skjer på høytrafikkerte veier uten midtdeler. Dette er et forhold både norske og svenske ansvarlige myndigheter (regjeringene) har kjent til i en årrekke. Det er likevel en forskjell på disse nabolandene. For å unngå for mye tall sier jeg det slik: Sverige har allerede mange tusen kilometer vei med midtrekkverk, og bygger ut hundrevis av nye kilometer hvert år. Norge har noen få (såvidt et tresifret antall) kilometer og utbygger noen få, et ettsifret antall nye kilometer, hvert år. Den norske regjering gjør altså nesten ingen ting.

Hvorfor? Fordi den rødgrønne regjeringen prioriteter slik. Den norske regjering gir blaffen, i alle fall hvis det skal koste noe utover en million eller ti, så man satser litt på billige tiltak som flere fotobokser og lavere fartsgrenser. Hver norsk dødsulykke koster samfunnet 10-20 millioner, ettersom man regner.

Men den 9. september 2009 (09.09.09 kl 09:09:09) skjer det imidlertid to store og positive ting på veifronten i Oslo og Akershus, og i Norge.

Fortsett å lese Skillet mellom liv og død

Raskt frem – trygt hjem!

OPS er kort og greit en norsk oversettelse av det britiske PPP (Public Private Partnership) og betyr da Offentlig Privat Samarbeid. Det er jo vakkert!

OPS betyr at Staten over flere år betaler private selskap for både å finansiere, bygge og deretter vedlikeholde offentlige bygninger eller infrastruktur. De private entreprenørene påtar seg dermed det meste av den den økonomiske risikoen ved det hele. Ved vanlig anbud fra private på et offentlig prosjekt har det offentlige en betydelig større risiko, og ansvar for å utrede risikoen, samt et vedlikeholdsansvar som delvis er avhengig av kvaliteten på byggearbeidene.

Fortsett å lese Raskt frem – trygt hjem!