Bispelokket rives

Det som inntil 2010 var Norges mest trafikkerte veikryss, eller «trafikkmaskin», og samtidig en av de styggeste, fra 1966, skal nå rives. Oslos, og Norges, nye paradegate, Dronning Eufemias gate, skal bygges i området. «Lokket», et treplanskryss, var i perioden 1966-2010 forbindelsen mellom E18 (Stockholm-Oslo-Kristiansand) og riksvei 4 (Oslo-Gjøvik-Biri), samt inntil september 2011 også forbindelsen mellom Ring 1 og E18. Etter at Nordenga bru nylig ble åpnet, går Ring 1 nå der, over sporene på Oslo S. Krysset hadde hele 120 000 kjøretøy pr døgn i årsgjennomsnitt inntil 2010, senere kun ca 40 000.

Avisene skriver at det blir kaos. Det tror jeg ikke, annet enn for de første dagene, inntil folk har lært seg sjekke skiltene og følge dem. Bjørvika-utbyggingen er et gigantisk, vedvarende puslespill med veiforbindelser, slik at trafikken kan opprettholdes mens hele veisystemet skiftes ut. Rundkjøringen på «lokket» skiftes ut med en midlertidig, ny rundkjøring i den gamle E18-traseen, mellom Oslo S og Børsen.

Slik vil det se ut fra november 2011 og noen måneder:
Les mer og se kjøreruter

Om å fikse fly med teip, Nettavisen og RyanAir

Nettavisen Side3 har en artikkel om RyanAir og at en passasjer har observert bruk av teip på flyets frontrute.. Saken er sakset fra britiske (Daily) Mail Online.

Det er helt normal å bruke teip, også på fly, og da en spesiell type teip beregnet nettopp å fly. Det brukes til midlertidige utbedringer av ikke-kritiske småting. F.eks kan det her dreie seg om en løs gummilist, en list som er der av av praktisk-økonomiske grunner (hindre vann på deler som kan korrodere over tid). Så fester man denne gummilisten foreløpig med teip, trolig helt etter boka til flyfabrikanten. Dette for å hindre at en slik løs list irriterer flyveren og/eller slipper vann inn, selv om det langtfra er noe farlig for turen tilbake til flyets base. I dette tilfellet løsner teipen, kanskje på grunn av for dårlig rengjøring, eller whatever. Når flyveren så velger å snu, så er det kanskje fordi han ikke føler seg kompetent til å vurdere betydningen, eller bare er irritert av den. En mislykket, temporær reparasjon, altså.
Fortsett å lese Om å fikse fly med teip, Nettavisen og RyanAir

Hva er det med Høyre?

Frihet til å velge, frihet til å ta egne beslutninger og frihet til og ansvar for å forme sitt eget
liv er byggesteiner i Høyres samfunnssyn.

Samfunnet bygges nedenfra – med utgangspunkt i det enkelte menneske!

Der andre partier vil velge for deg, vil Høyre la deg velge. Sjelden ser vi dette så tydelig som i dokumentarfilmen «Brevet til Jens».

I skolen vil Høyre prioritere kunnskap, gjennom å å satse på lærerne, ikke kvantitativt, men kvalitativt. Det er bedre med én god lærer enn to dårlige! Frukt og varm mat i skolen er bra og ønskelig, men lærernes mulighet for etterutdanning er viktigere.

Helse- og omsorgssektoren i Norge er stor og svært mange nyter godt av tilbudene. Men svært ofte er tilbudet man får katastrofalt dårlig. Da bør man først prioritere å få opp kvaliteten i omsorgen slik at den fungerer som verdig omsorg. Der andre bare vil øke antallet «plasser» vil Høyre primært sørge for at de «plassene» som tilbys faktisk er god omsorg.

Funksjonshindrede personer trenger ofte slett ingen «omsorg», da de i hovedsak er friske mennesker med et «hinder». Her er Høyre for likestilling og funksjonshemmedes selvsagte rett til selvbestemmelse og et mest mulig fritt liv, som andre. Når funksjonshemmedes verktøy for et godt liv er å få hjelp gjennom personlig assistanse, fremfor en kommunal institusjon, så er valget lett for Høyre. BPA må bli et individuell rettighet for de som har krav på hjelp og assistanse. Dette er en likestillingssak fremfor alt.

Høyre vil dessuten helt klart ha flere, bedre og tryggere veier. Selvsagt. Det er noe nesten alle er opptatt av og anser som viktig i Norge i dag, med et av Europas mest elendige veinett. Dessuten vil Høyre satse sterkt på kollektivtrafikk, en gigantisk utbygging av denne, i og rundt de store byene i særdeleshet. Dette er fordi dette totalt sett er det som gir best fremkommelighet for alle, uansett hvordan man kommer seg fra A til B..

Mandag er valgdag. Det er for sent å våkne opp tirsdag og ønske du hadde stemt Høyre. Så stem Høyre mandag. Ikke nøl. Vi lover deg å holde fast ved det vi primært er opptatt av: Kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgen og bedre, tryggere veier.

Fredrikstad mot 2020

FredrikstabruaPå tross av at Fredriksstad Blad forsøker skape tvil om saken: Det er ingen tvil om at Fredrikstad Høyre satser på kunnskap i skolen. De virkemidler partiet vil bruke for å nå målet er:

 1. Fredrikstad Høyre vil satse enda mer på øke lærernes kompetanse. Vi vil øke ressursene til etter- og videreutdanning av lærere.
 2. Styrke opplæringen av minoritetsspråklige gjennom etterutdanning av lærere med norsk som andrespråk.
 3. Utarbeide rutiner og innføre systemer som gjør at elever med lærevansker fanges opp og får hjelp tidligere i opplæringsløpet. På sikt skal ingen elever med lærevansker skrives ut av grunnskole i Fredrikstad uten at deres lærevansker er kartlagt og dokumentert.
 4. Videreføre det gode trepartsamarbeidet som er innledet gjennom dialogkonferansene der skoleeier, ansatte/tillitsvalgte og foresatte er støttespillere.
 5. Ungt entreprenørskap skal utvides og etableres som en del av Fredrikstad skolen. Erfaringer viser at elevene har et stort læringsutbytte av ungt entreprenørskap og at mange av de som er med i denne typen opplegg starter egne bedrifter senere.
 6. Styrke ordningen med leksehjelp. Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner som tilbyr hjelp og støtte etter skoletid for elevene skal utvides.
 7. Styrke rådgivingstjenesten som binder grunnskole og videregående skole sammen.
 8. Rektors rolle som skoleleder skal styrkes. Skolelederutdanning må prioriteres som et ledd i skolens kvalitetsutvikling.
 9. Barn med nedsatt funksjonsevne skal få et helhetlig skoletilbud med SFO.
 10. Høyre vil øke inntaket av lærlinger i Fredrikstad kommune.
 11. Talenter må anerkjennes og gis hjelp til fordypning. Starte forsøk med ordninger, som ivaretar de med spesielle anlegg innen realfag og språk, for å følge opp kunnskapsløftet.
 12. Fredrikstad Høyre skal arbeide for å gi et tilbud om sommerskole i perioden.

Fortsett å lese Fredrikstad mot 2020

Kaotisk helg i Oslo

Ferdigstillingen av Bjørvikaprosjektet er et gigantisk skyvespill, der man flere ganger må flytte trafikken for å få bygget ferdig parseller og kryss. For Operatunnelen er dette nå siste forskyvning.

I Operatunnelen, der den nye Bjørvikatunnelens vestgående løp går over i den eldre Festningstunnelen, bygges Havnelagerkryssets del for vestgående trafikk (delen for østgående trafikk er jo forlengst ferdig og under trafikk). Der er tunnelløpet nå delt mellom en anleggsgrop bak en betongvegg (som i skrivende stund nå rives) og to smale kjørefelt med fartsgrense 50. For å ferdigstille alle tre felt i full bredde, gjennomgående 70, og klargjøre de fremtidige rampene, må vestgående løp i hele Operatunnelen stenges fra fredag kveld 11. mars kl 22 til mandag morgen 14. mars kl 6.

For trafikk fra Hamar/Lillestrøm over Furuset og Helsfyr (E6/rv 190), samt fra E6 Ryen, betyr det bare at man må over i østgående løp der den eldre Ekebergtunnelen går over i den nye Bjørvikatunnelen.

For trafikk fra Askim/Moss over Mosseveien (E18 syd), og som skal til Sandvika/Drammen (E18 vest) betyr det imidlertid en betydelig omkjøring:

 • Du kommer inn mot Grønlia på E18, og veien deler seg normalt i ett felt ned i Operatunnelsen og ett felt opp til rundkjøringen foran Ekebergtunnelens ramper. Førstnevnte er altså stengt og du må velge sistnevnte
 • I rundkjøringen tar du til høyre inn i tunnelrampen mot Ekebergtunnelen (altså først mot øst!), og holder høyre felt hele veien
 • Du tar naturligvis ikke av Svartdalstunnelen opp til Ryen, men fortsetter i samme høyre felt til du er helt ute av tunnelen, i Lodalen ved Kværner, og tar av der
 • Du kjører så rampen rundt, gjennom to rundkjøringer og inn på rampen som fører tilbake inn i Ekebergtunnelen, og så er du på rett vei igjen
 • Der legger du deg som normalt i midtre eller venstre felt mot E18 Drammen, under Bjørvika, men OBS på innsnevring og overkjøring til østgående løp omtrent der tunneltaket åpner for dagslyset

For alle som skal ta av opp til Vika (Vestbanekrysset) må man fortsette i motsatt løp helt ut til Filipstad, snu og følge Ring 1 tilbake.

Kart kjøremønster Bjørvika mars 2011

Kjøreråd til helgen: Kommer du fra syd/sydøst (E6/E18), og også selv om du skal direkte videre vestover på E18, kan det være best å unngå E18 Mosseveien inn mot sentrum. Følg heller E6 til Ryen. Derfra kan du enten kjøre ned i E18 Operatunnelen og følge strømmen/køen der, eller (trolig best) velge Ring 3 rundt byen til Fornebu eller E18 Drammensveien der.

Mandag morgen kl 06:00 er imidlertid alt klart, med tre gjennomgående kjørefelt i Operatunnelen, begge veier.

Aller siste brikke vil settes inn i Operatunnelen tidlig neste år, når Havnelagerkryssets nye ramper er ferdig. Da kan du kjøre av og på Operatunnelens vestgående løp også til/fra Sentrum S (danskebåtene, Kvadraturen, Festningen, Jernbanetorget, Oslo S). Køene ved rundkjøringen nedenfor Ekeberg vil da trolig være helt borte. Før sommeren blir også den nye brua, (Nordenga bru, en flott stålbru) over jernbanesporene ved Oslo S, ferdig og satt under trafikk (ny del av Ring 1), noe som vil ta unna trafikken mot Biskop Gunnerus gate/Schweigaardsgate/bussterminalen/Storgata/Akersgata og hele Sentrum N.

Køproblemene i denne beryktede og utskjelte rundkjøringen ved Ekebergskrenten vil forøvrig bedre seg betydelig allerede torsdag 24. mars i år når nye Sørenga bru åpnes, og trafikken inn mot Oslo S fra øst, og mot det gamle Bispelokket (rv 4), får flere felt og langt bedre flyt.

Oslo-Stavanger på 11 minutter, med vakuum-tunnelbane

I mange år har det fascinert meg at det kjente fysiske faktum at en reise, eller transport av et legeme, mellom to punkter på jordoverflaten kan gjøres på maksimalt 42 minutter, uten bruk av energi (!), kan gjøres under følgende forutsetninger:

 • Det er parabelformet en tunnel mellom de to punktene
 • Tunnelen har vakuum

Da kan man bare slippe legemet ned i hullet og det kommer opp i den andre enden av seg selv, kun drevet av tyngdekraften. At friksjonsløs transport fungerer har vi både teoretiske beregninger rundt og praktiske erfaringer. Det er basis for all romfart. Romsonder har reist milliarder av kilometer ut i rommet, i enorme hastigheter, helt uten drivkraft, bare den fart den hadde i starten. (Riktignok endrer hastigheten og retningen seg når de passerer andre planeter, først opp når den nærmer seg, så tilbake til normalen når den fjerner seg.)

I dag er det ikke mulig å bygge en tunnel så dypt at man får fritt fall mellom fjerntliggende punkter. Vi må holde oss i øvre del av den tynne jordskorpen, som er noen kilometer tykk.

Men vakuum kan vi lage for å ta bort luftmotstanden. Og tilnærmet friksjonsløs bevegelse er mulig med elektromagneter basert på superledere. «Svevende» tog basert på magneter finnes i drift i dag, men kun over jordoverflaten. En lang tunnel som følger jordens krumning, noen hundre meter ned i fjell, er fullt mulig å bore, så det er bare å gjøre de så lange vi trenger dem og finner en byggeteknikk til. Fart er energi, og kan gjenvinnes ved nedbremsing, slik som i elektriske biler. Man kan da altså reise mellom to punkter med ekstremt stor fart og nesten uten bruk av energi! Er det sant? Er et slikt prosjekt gjennomførbart ut fra det vi vet i dag? Og hva vil det kunne koste?

Hør professor Erik Skaugen fra Universitetet i Stavanger:

Bortkastede milliarder?

Rundkjøringen i krysset rv 190 Ekebergrampene - E18 Mosseveirampen. Foto: Scanpix
I dag åpnet bare første etappe av Norges største veiprosjekt noensinne. Bjørvikaløpet (senketunnelen) ble koblet sammen med Festningsløpet og Ekebergløpet, med toveis trafikk og danner den seks felt brede Operatunnelen. Men hva skjedde? Jo, det oppsto rekordlange køer i morges! Enkelte er forbannet og lurer på om milliardene er bortkastet.

Noe av dette, må man regne med, skyldes rett og slett forvirringen på åpningsdagen. Likevel blir det helt sikkert lange, seige køer fremover, lenge, for de som skal til Oslo sentrum!

Den rundkjøringen som er avbildet, er, som man ser, halvveis stengt. Dette er midlertidig. En så lenge på all trafikken gå nordover mot Gamlebyen, for så å svinge tilbake rundt vannspeilet ved Middelalderparken, så til Bispegata. Når rundkjøringen åpner og den nye veien mot Barcode og nye Dronning Eufemias vei åpner blir det flere felt og langt mindre kronglete. En ny bru skal føre trafikken videre mot Schweigaardsgate og Ring 1 over jernbanesporene ved Oslo S. Den øvrige inn Dronning Eufemias gate, omtrent der gamle E18 nå ligger tom for biler.

Når av- og påkjøringen til Operatunnelen ved Havnelageret er ferdig vil dessuten bare en brøkdel av trafikken som nå må tvinge seg gjennom denne ulykksalige rundkjørigen måtte gå der. De kanskje fleste vil da velge å kjøre gjennom Bjørvikaløpet, opp ved Havnelageret og rett inn i Sentrum (Vippetangen, Rådhusgata/kvadraturen, Jernbanetorget, Oslo S).

Fortsett å lese Bortkastede milliarder?

Bjørvika i Oslo – snart helt nytt kjøremønster

Mandag morgen 20. september 2010 kl 05:30 åpner den nye veisystemet i Bjørvika sin første etappe, etter 5 års byggetid. Det betyr at Bjørvikatunnelen mellom Loenga og Havnelageret blir satt under trafikk i begge løp. Dessuten åpner Grønliatunnelen, en lokalvei mellom Grønlia på sydsiden og Gamlebyen ved Kongsveien (den opp forbi Sjømannsskolen) på nordsiden. Mens andre etappe (sekundært vei- og gatenett) bygges ferdig vil det bli meget kronglete å kjøre for alle andre enn de som skal rett gjennom E18/rv190/E6. De bilistene som får disse store utfordringene et par år er alle som skal til/fra Oslo S, Ring 1, rv 4 Tøyen/Carl Berner, Kongsveien/Holtet, Rådhusgata/Sentrum S og danmarksbåtene ute på Vippetangen.

Vi snakker om åpningen av hoveddelen av Norges største, dyreste og mest kompliserte veianlegg gjennom tidene. Dette forandrer Oslo for all tid, slik Festningstunnelen gjorde det for omtrent 20 år siden. Overgangsfasen blir innviklet, men resultatet om et par år trolig meget oversiktlig og greit.

Les mer og vis oppklarende animasjon på kart for akkurat DITT kjøremønster (i overgangsfasen på et par år)

Oppdatering: Vegvesenet sier mandag morgen: Ta det rolig og følg skiltene

Rygge i Østfold, Norge

Verdens største flyselskap (målt etter antall internasjonale passasjerer, Europas største etter antall passasjerer), Ryanair, åpnet for et par dager siden sin 40. base på Moss Lufthavn Rygge i Østfold. Tre fly skal overnatte, foreløpig.

Rygge ligger ca 60 km fra Oslo, med bil ca 40 minutter og med tog eller buss ca 50 minutter. Fra byene i Østfold er det klart kortere reisetid.

Rygge blir Norges femte største flyplass! Det blir over 40 destinasjoner å reise til. Jeg vet ikke hvor mange det var fra gamle Fornebu, men det var neppe særlig flere.

Fortsett å lese Rygge i Østfold, Norge